Required by w3c

plan malaysia

Webmail
PLANMalaysia

Webmail

Fungsi JPBD Semenanjung Malaysia

Bagi memastikan perancangan kegunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah yang sempurna, PLANMalaysia memainkan peranan melalui fungsi-fungsinya di tiga (3) peringkat kerajaan iaitu persekutuan, negeri dan tempatan seperti berikut:

 Peringkat Persekutuan

 • Memberi nasihat kepada Kerajaan Persekutuan dalam semua hal perancangan bandar dan desa;
 • Bertindak sebagai urus setia kepada Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) yang ditubuhkan di bawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172);
 • Menggalakkan sistem perancangan yang komprehensif, efektif dan efisyen melalui undang-undang. prosedur perancangan serta kajian penyelidikan dan pembangunan;
 • Menterjemahkan dasar-dasar sosial, ekonomi dan alam sekitar negara ke dalam dimensi spatial;
 • Memudahcara dan memantau penyediaan dan pelaksanaan rancangan pembangunan di semua peringkat pelaksanaan;
 • Mengendalikan, membantu dan menggalakkan pengumpulan, pengemaskinian dan penerbitan statistik, buletin, monograf dan penerbitan lain yang berkaitan perancangan bandar dan desa serta kaedahnya; dan
 • Menyelia dan menyelaras pangkalan data guna tanah negara.

 

Peringkat Negeri

 • Memberi nasihat kepada Kerajaan Negeri dalam semua hal-ehwal perancangan bandar dan desa dalam menyelaras pelaksanaan Akta 172 di peringkat Negeri;
 • Bertindak sebagai urus setia kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) yang ditubuhkan di bawah Akta 172;
 • Memudahcara dan memantau pembangunan dalam Negeri melalui pelaksanaan dan kawal selia rancangan-rancangan pembangunan;
 • Membantu dalam perancangan projek-projek khas yang dikendalikan Kerajaan Negeri;
 • Menjalankan kajian penyelidikan dan pembangunan mengenai perancangan bandar dan desa; 
 • Mengendalikan, membantu dan menggalakkan pengumpulan, pengemaskinian dan penerbitan statistik, buletin, monograf dan penerbitan lain yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa serta kaedahnya; dan
 • Menyedia dan menyelaras pangkalan data guna tanah Negeri.

 

Peringkat Tempatan

 • Merancang, menyelaras dan mengawal penggunaan dan pemajuan tanah dan bangunan dalam kawasan pihak berkuasa perancang tempatan (PBPT) ;
 • Memudahcara dan memantau pembangunan dalam kawasan PBPT melalui pelaksanaan dan kawal selia rancangan-rancangan pembangunan; 
 • Mengendalikan, membantu dan menggalakkan pengumpulan, pengemaskinian dan penerbitan statistik, buletin, monograf dan penerbitan lain yang berkaitan dengan perancangan bandar dan desa serta kaedahnya; dan
 • Melaksanakan tugas-tugas  lain yang dipertanggungjawabkan oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN)  atau Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)  dari masa ke semasa.

Tarikh Maklumat Ini Dikemaskini : 14-06-2017
Jumlah pengunjung kandungan: 550,210